کدام ماشین های سنگین در دنیاحرف اول را می زنند؟

کشنده ها,خودرو هایی با موتور حجم بالا و کششی میباشند.با اولین نگاه به این ماشین ها,دلیل قرار دادن این نوع موتور ها را متوجه میشویم.در بحث ترابری مخصوصا بین شهری

کاربرد فراوانی دارند.فعالیت های خارج از جاده نظامی وتجاری مصارف دیگر استفاده از این خورو هاست.

ماشین های اروپایی در دنیا کشنده همواره پیشتاز هستند ولو و اسکانیای سوئدی دو برندی هستند که فروش های بالایی در این زمینه دارند.در ایران نیز سهم ریادی را از فروش ماشین هایشان به خود اختصاص دادند.

در ایران ولو ماشین شناخته شده ای است اما مانند کشور آلمان که مرسدس بنز در صدر ماشین ساز هاست در کشور سوئد نیز این اسکانیاس که بازار کشنده هارا در دست دارد.