کدام ماشین های سنگین در دنیاحرف اول را می زنند؟

کشنده ها,خودرو هایی با موتور حجم بالا و کششی میباشند.با اولین نگاه به این ماشین ها,دلیل قرار دادن این نوع موتور ها را متوجه میشویم.در بحث ترابری مخصوصا بین شهری

ادامه مطلب